RODO

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych naszych Klientów jest Justyna Gołębiewska-Kasperek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Czarter-Kancelaria ul. Fałata 15A/12 87-100 Toruń, NIP 9562195522.
  2. Administrator danych osobowych jest podmiotem zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej na podstawie odrębnych przepisów.
  3. Kategoria przetwarzanych danych osobowych to w szczególności: imiona, nazwisko, nazwa, adres, PESEL, NIP, RGON, adres e-mail, numer telefonu, fax, data urodzenia.
  4. Dane osobowe, o których mowa wyżej, będą przetwarzane do czasu wykonania (realizacji) zleconej usługi zgodnie z treścią umowy łączącej strony lub do czasu wypowiedzenia usługi, jak również przez okres w którym istnieje prawny obowiązek przechowywania danych (archiwizacja) na podstawie odrębnych przepisów.
  5. Dane osobowe mogą zostać przekazane (powierzone) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu i na rzecz Administratora danych, w szczególności podmiotom udostępniającym usługi teleinformatyczne, hostujące serwer aplikacji, bazy danych, jak również podmiotom świadczącym obsługę prawno-finansową-kadrową Administratora danych. Ponadto prawo dostępu do danych osobowych mają osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, w tym osoby zatrudnione przez Administratora danych osobowych, pozostające z nim w stosunku zlecenia lub innym stosunku o podobnym charakterze wyłącznie w celu, o którym mowa wyżej.
  6. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych podane są w zakładce Kontakt.
  7. Klient ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do co formy przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
  8. Dane Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.